cover-image

Algemene voorwaarden

Inleiding

Dit document met Algemene Voorwaarden bevat de tekst en toelichting welke gehanteerd worden door Melior Jobs. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen Melior Jobs en haar opdrachtgevers. 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Melior Jobs: Melior Jobs is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64610845 en is kantoorhoudende te (2661 DB) Bergschenhoek, aan de Weg en Land 20.

1.2 Opdrachtgever: elke natuurlijk of rechtspersoon voor wie Melior Jobs diensten verricht, of een overeenkomst aangaat of met wie Melior Jobs in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst. 

1.3 Kandidaat: ieder natuurlijk persoon die door bemiddeling van Melior Jobs werkzaamheden gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgevers.

1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Melior Jobs en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding op die overeenkomst.

1.5 Fee of vergoeding: de tussen de partijen overeengekomen geldelijke vergoeding berekend op basis van de in deze Algemene Voorwaarden vermelde berekeningswijze, dan wel in de opdrachtbevestiging nader overeengekomen berekeningswijze.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen (zowel mondeling, schriftelijk als digitaal) tot uitdrukking gebracht welke betrekking hebben op te verrichten diensten, met name het faciliteren van werken-bij pagina’s met de mogelijkheid om vacatures te plaatsen (jobmarketing) voor Opdrachtgevers, als het werven & selecteren van kandidaten door Melior Jobs aan opdrachtgevers. Toepassing van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij niet aanvaard. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen Melior Jobs en opdrachtgever indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Melior Jobs zijn aanvaard. 

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

Alle geoffreerde samenwerkingsovereenkomsten van Melior Jobs zijn vrijblijvend. De getekende samenwerkingsovereenkomst en het daarin genoemde tarief zijn geldig gedurende de in de overeenkomst aangegeven termijn en wordt stilzwijgend verlengd tenzij anders overeengekomen. Indien de geoffreerde samenwerkingsovereenkomst geen termijn bevat waaruit de duur van de geldigheid blijkt, geldt een termijn van 3 maanden. 

Samenwerkingsovereenkomsten van Melior Jobs zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in alle relevante informatie die benodigd is voor uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen. De in de offerte vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.


Artikel 4. Uitvoering

Bij bedrijfspagina’s: Melior Jobs faciliteert en beheert op abonnementsbasis ‘werken-bij’ pagina’s waar opdrachtgever vacatures en andere content op plaatst. Melior Jobs zal door jobmarketing deze vacatures onder de aandacht brengen bij de beoogde doelgroep.        

Bij werving en selectie: Melior Jobs is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Hiervoor kan Melior Jobs derden inschakelen ter ondersteuning van de opdracht. Voor de beslissing om met een door Melior Jobs geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. 

De opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door Melior Jobs de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium en de startdatum van de door Melior Jobs geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Melior Jobs gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

Werving & selectie is de opdracht waarbij Melior Jobs ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever een of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert.  

Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door Melior Jobs bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt gesteld). 

Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectie opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Melior Jobs aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming.  

De wijze waarop de werving & selectieopdracht door Melior Jobs wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, het honorarium en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.  

Artikel 4. Fee en vergoedingen 

Tenzij tussen Melior Jobs en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, is de hoogte van de fee en/of vergoeding in de opvolgende opdracht(en) gelijk aan de tussen Melior Jobs en opdrachtgever overeengekomen fee en/of vergoeding in de tussen hen eerder afgesloten opdracht - samenwerkingsovereenkomst.

Melior Jobs werkt op basis van de afgesproken tarieven welke zijn vastgelegd in de door beide getekende samenwerkingsovereenkomst.

Indien het een ‘werken-bij’ pagina betreft werkt melior Jobs op basis van een abonnement welke met aanvullende diensten is uit te breiden. Deze aanvullende diensten met bijbehorende tarieven staan nadrukkelijk beschreven in de samenwerkingsovereenkomt.

Indien het werving en selectie betreft werkt Melior Jobs op basis van ‘no cure no pay’, waarbij alleen fee verschuldigd is in geval van succesvolle plaatsing, waaronder wordt verstaan een wederzijds (mondeling) akkoord op een voorgestelde of door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst.  *

In het geval dat ‘no cure no pay’ is afgesproken, bedraagt de fee bij een succesvolle plaatsing:

  • Of een vooraf overeengekomen fixed fee;
  • Of een vooraf overeengekomen percentage van het bruto jaarsalaris op een fulltime dienstverband (ongeacht het aantal uren dat de kandidaat te werk wordt gesteld);
  • Of het betreft detachering
  • Of het betreft een deta-vast constructie 
  • Of het betreft een uitzendconstructie / projectcontract
  • Of een zzp-constructie

*In onderstaande gevallen zal bij ‘no cure, no pay’ wel een fee in rekening worden gebracht: 

  • Bij exclusiviteit zijn en blijven opstartkosten/ vacaturekosten van toepassing
  • Indien kandidaat niet tewerk wordt gesteld door in gebreke blijven van/verwijtbare nalatigheid door opdrachtgever is deze 50% van de afgesproken fee verschuldigd aan Melior Jobs

Op welke manier de fee is overeengekomen staat expliciet vermeld in de samenwerkingsovereenkomst en deze is leidend. 

Indien de fee een overeengekomen percentage van het bruto jaarsalaris betreft is de berekening als volgt. Het bruto jaarsalaris op fulltime basis is gebaseerd op een dienstverband zoals bij opdrachtgever of de van toepassing zijnde CAO geldt als zijnde fulltime. Een afwijkend aantal uren benoemd in de arbeidsovereenkomst van de kandidaat heeft hierop geen invloed.

Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens vakantiegeld, een vaste bonus, een vaste 13e maand (en/of eventueel flexbudget) begrepen. Dit wordt vermeerderd met BTW. 

Artikel 5. Exclusiviteit

Werving en selectieopdrachten gelden, indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat Melior Jobs de enige partij is die opdracht heeft om de werving en selectieopdracht voor afgesproken vacature te verrichten en/of om invulling te geven aan een functie of vacature. Mochten zich kandidaten aanmelden via de opdrachtgever of via derden, dan neemt Zuiver Recruitment deze kandidaten mee in de procedure. De opdrachtgever is gehouden Melior Jobs te informeren over dergelijke kandidaten. 

Artikel 6. Betalingstermijn 

De betalingstermijn van door Melior Jobs verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. 

Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal wettelijke rente verschuldigd zijn (per juli 2023 12%) vanaf de vervaldatum van de factuur over het verschuldigde bedrag. Alle kosten van inning en invordering van de factuur, waaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.  

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

Opdrachtgever aanvaardt dat Melior Jobs op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die Melior Jobs heeft geselecteerd. Verder is Melior Jobs niet aansprakelijk voor schade aan derden als gevolg van handelen of nalaten van de door Melior Jobs geselecteerde kandidaten die bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden, werkzaam zijn op basis van payrolling of op uitzendbasis. Opdrachtgever vrijwaart Melior Jobs voor mogelijke aanspraken van derden.  

 
Artikel 8. Privacy 

8.1 Melior Jobs behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de applicaties van de website indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de website. Tevens is Melior Jobs gerechtigd haar website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien zulks nodig is voor het onderhoud van de Website of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht van opdrachtgever op schadevergoeding jegens Melior Jobs ontstaat. Melior Jobs mag plaatsingen van cv’s, vacatures, bedrijfspresentaties en/of andere vormen van uitingen op de website door opdrachtgever weigeren en/of verwijderen van de website zonder dat zij hiervoor schadeplichtig wordt.

8.2 Opdrachtgever en Melior Jobs houden zich te allen tijde aan de meest recente privacywetgeving. Dit houdt onder andere in dat Opdrachtgever en Melior Jobs de gegevens van de kandidaten slechts zal gebruiken voor het doeleinde waarvoor zij door de kandidaten zijn verstrekt en de gegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk voor het beoogde doel. Opdrachtgever verplicht zich tot strikte geheimhouding over de door Melior Jobs verstrekte gegevens van de kandidaten en zorgt dat haar personeel zich ook houdt aan deze geheimhouding. Opdrachtgever zorgt voor een passende beveiliging van de verstrekte gegevens, zodat deze zijn beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking. Opdrachtgever vrijwaart Melior Jobs van iedere mogelijke aanspraak van een kandidaat op grond van inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door opdrachtgever.

8.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan ontvangen profielen van kandidaten voor andere zaken te gebruiken dan voor eigen gebruik. Opdrachtgever mag niet zonder toestemming van Melior Jobs op enige wijze gegevens over kandidaten aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om de overeenkomst met kandidaat ten uitvoer te brengen of de opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen van kandidaat en van Melior Jobs. Indien een opdrachtgever een door Melior Jobs of via de website geïntroduceerde kandidaat binnen 12 maanden na introductie van de kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een contractuele relatie tussen deze derde en de kandidaat, rusten op de opdrachtgever dezelfde verplichtingen jegens Melior Jobs als wanneer zij zelf een samenwerking met de kandidaat zou zijn aangegaan.

Artikel 9. Voorkoming van discriminatie

Opdrachtgever en Melior Jobs zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. Opdrachtgever en Melior Jobs zullen overigens ook geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

Artikel 10. Garantieregeling 

Indien het dienstverband dat opdrachtgever is aangegaan met de door Melior Jobs geselecteerde kandidaat binnen de proeftijd door de opdrachtgever of door de kandidaat wordt verbroken omdat de kandidaat niet blijkt te voldoen dan wel indien de te verrichten werkzaamheden binnen de proeftijd door toedoen van opdrachtgever of de kandidaat worden gestaakt, dan geldt de volgende restitutieregeling:

  • beëindiging dienstverband in de 1e maand (kandidaat komt niet door proeftijd): Melior Jobs plaatst kosteloos een nieuwe kandidaat (eenmalig per vacature)

De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken hebben met een veranderde functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.   

 Artikel 11. Intellectuele eigendom en recht van gebruik 

11.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat het door hem aangeleverde materiaal en de door hem gegeven aanwijzingen niet tot enig probleem zal leiden op het terrein van intellectuele eigendom en AVG. Voorts staat Opdrachtgever ervoor in dat alle betrokkenen binnen de organisatie van opdrachtgever toestemming hebben gegeven om hun gegevens en beeldmateriaal te mogen gebruiken en aan derden te mogen openbaren voor het door Melior Jobs te vervaardigen materiaal, waaronder advertenties, foto’s en video’s. Wanneer opdrachtgever geen rechtenvrij materiaal aanlevert, is opdrachtgever hiervoor aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Melior Jobs voor aanspraken van derden ter zake.

11.2 Alle rechten van intellectuele eigendom rustend op de door Melior Jobs ten behoeve van opdrachtgever te vervaardigen voorstellen en uitgevoerde werkzaamheden, waaronder advertenties, foto’s en video’s, komen toe aan en blijven berusten bij Melior Jobs. Het gebruik binnen het bedrijf van opdrachtgever en verveelvoudiging door opdrachtgever van het door Melior Jobs vervaardigde is slechts binnen de grenzen van het doel van de opdracht toegestaan.

11.3 Melior Jobs heeft het recht om het in opdracht vervaardigde materiaal, waaronder advertenties, foto’s en video’s, voor eigen marketingdoeleinden te gebruiken.

11.4 Opdrachtgever heeft het recht om het door Melior Jobs vervaardigde, waaronder advertenties, video’s en foto’s, te gebruiken voor een periode van twee jaar vanaf het moment van definitieve oplevering van het vervaardigde in het kader van de opdracht. Opdrachtgever is slechts gerechtigd tot het wijzigen van het vervaardigde, waaronder advertenties, foto’s en video’s, met voorafgaande schriftelijke toestemming van Melior Jobs. Na de periode van twee jaar wordt door Opdrachtgever het door Melior Jobs vervaardigde verwijderd van internet en tevens andere openbare mediabronnen waartoe derden toegang hebben.

Artikel 12. Geheimhouding

Beide partijen en de door Melior Jobs bij de uitvoering betrokken personen/derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13. Klachten

Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van Melior Jobs dienen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan Melior Jobs te worden meegedeeld. Bij gebrek hieraan vervalt elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en Melior Jobs plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.  

Artikel 14. Toepasselijk recht bij geschillen

De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Melior Jobs worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.  

Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Geschillen tussen Melior Jobs en opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegd rechter van het arrondissement waar Melior Jobs de hoofdvestiging heeft, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter wordt aangewezen. 

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.